Kotva
Nepřehlédněte
Jarní prázdniny
6.3.2020
9. - 13. 3. 2020
úřední den - pondělí 9 - 11 h
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2020
31.1.2020

Viz článek:

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2020


 

 
 
Starý web

Zde je odkaz na naše staré webové stránky.

Pozor staré webové stránky již nejsou aktualizovány.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Maturita

Vloženo: 1.11.2019 | Zobrazeno: 39887x | Zatím neupraveno

Maturitní zkouška 2020

Podle §§ 77 – 79 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou se maturitní zkouška skládá ze společné a profilové části.

Společná část

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

  • Český jazyk a literatura
  • Matematika nebo cizí jazyk (žák si zvolí z anglického, německého, ruského jazyka nebo španělského jazyka).

Profilová část

V povinné profilové části maturitní zkoušky konají žáci povinně tři zkoušky z následujících předmětů:

  • Ekonomika (ústní zkouška)
  • Účetnictví (ústní zkouška)
  • Praktická zkouška z odborných předmětů (zahrnuje: pro zaměření Podnikání – EKO, UCE, CVI, OBK a ITE, pro zaměření Cestovní ruch – TCR, OBK, ITE a PRU).

V nepovinné profilové části maturitní zkoušky si mohou žáci zvolit z následujících předmětů:

  • Matematika
  • Druhý cizí jazyk

Tematické okruhy maturitních otázek, seznamy četby a další informace jsou vyvěšeny na tabuli vedle kanceláře školy.

 

V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění, o bližším ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou, nelze zkoušku z cizího jazyka, ke které se žák přihlásil podle §4 odst. 2 písm. c) nebo e) nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky (v souladu se školským zákonem).

Ve Slaném 10. září 2019

Ing. Michaela Seghmanová

ředitelka školy

 ORIENTAČNÍ KALENDÁŘ S NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI TERMÍNY JARNÍHO ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2019/2020 *)

30. 8. 2019

Nejzazší datum pro zveřejnění konkrétních termínů konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky (SČ MZ) v jarním zkušebním období.

30. 9. 2019

Nejzazší termín pro zveřejnění školního seznamu min. 60 literárních děl (platí pro jarní i podzimní zkušební období).

2. 12. 2019

Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období. (Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i doporučení školského poradenského zařízení.)

18. 12. 2019

Nejzazší datum, dokdy ředitel školy předá žákovi výpis z přihlášky z informačního systému.

2. 1. 2020

Termín zahájení registrace na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ) pro odesílání informačních a výsledkových dokumentů k MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období).

2. – 15. 1. 2020

Období, kdy se žáci mohou prostřednictvím VPŽ přihlašovat k výběrové zkoušce Matematika+.

15. 1. 2020

Nejzazší datum, dokdy MŠMT musí zveřejnit jednotné zkušební schéma (JZS) písemných zkoušek SČ MZ pro jarní zkušební období.

31. 3. 2020

Nejzazší datum, dokdy musí MŠMT zveřejnit kritéria hodnocení zkoušek společné části MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období).

31. 3. 2020

Nejzazší datum, dokdy může žák předat řediteli školy svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl.

1. 4. – 10. 6. 2020

Období, kdy se mohou konat praktické a písemné zkoušky profilové části (konkrétní termíny zkoušek určí ředitel školy).

8. 4. a 30. 4. 2020

Období, kdy se budou konat písemné práce společné části MZ (konkrétní termíny jednotlivých zkoušek budou stanoveny JZS).

4. – 6. 5. 2020

Období, kdy se budou konat didaktické testy společné části MZ (konkrétní termíny jednotlivých zkoušek budou stanoveny JZS).

6. 5. – 7. 5. 2020

Období pro konání výběrové zkoušky Matematika+. Konkrétní termín bude stanoven do 31. 1. 2020.

15. 5. 2020

Termín uvolnění výsledků didaktických testů. Ředitel školy zpřístupní výpis výsledků didaktických testů žákům nejpozději následující pracovní den.

15. – 29. 5. 2020

Termín uvolnění výsledků písemných prací. Výsledky budou zpřístupňovány postupně, nejpozději vždy poslední pracovní den před začátkem konání ústních zkoušek SČ MZ příslušného žáka. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům.

16. 5. – 10. 6. 2020

Období, kdy se mohou konat ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky konané formou ústní zkoušky nebo maturitní práce s obhajobou (termíny zkoušek určí ředitel školy).

19. 5. – 12. 6. 2020

Uvolnění maturitních vysvědčení školám; vždy nejpozději do 2 pracovních dnů po odeslání všech výsledků za danou třídu školou.

Žák obdrží maturitní vysvědčení od ředitele školy bez zbytečného odkladu.

15. 6. 2020

Uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ; žáci je obdrží prostřednictvím VPŽ nebo od ředitele školy bez zbytečného odkladu.

4. 6. 2020

Nejzazší termín, do kdy mohou žáci podat žádost o přezkum zkoušek SČ MZ konaných formou didaktického testu nebo písemné práce.

30. 6. 2020

Nejzazší termín, do kdy mohou žáci podat žádost o přezkum ústních zkoušek SČ a profilových zkoušek MZ.

*) Pravidla pro počítání termínů, které se řídí správním řádem: Pokud některý z termínů stanovujících konec lhůty nepřipadne na pracovní den, je termínem ukončení lhůty první po něm následující pracovní den. Tyto případy jsou již v kalendáři zohledněny.

Web: www.cermat.cz; Facebook: Udělám maturitu; E-mail: info@cermat.cz