Kotva

Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný

Provozní doba

kancelář školy:
po - čt, 8:00 – 15:00
pá 8:00 - 14:00
recepce:
po - pá, 7:00 – 16:00

ABSOLVENTI.CZ

 

www.elec.cz

Mapa webu
A
A
A

Přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Vloženo: 18.1.2024 | Zobrazeno: 8399x | Zatím neupraveno

Vyhlášení 1.  kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/25.

 

V souladu s §59 a §60 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

 

vyhlašuji

 

1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku maturitních oborů obchodní akademie a ekonomické lyceum.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2024/2025


Zajímavé odkazy s informacemi o přijímačkách

Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

Přijímací zkoušky na SŠ: Jak probíhá přijímací řízení? – To-dáš.cz (to-das.cz)

Změny v přijímacím řízení a přihlášky na střední školy 2024 (to-das.cz)

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem - NPI - Národní pedagogický institut

 

 


1. Přihláška ke vzdělávání

Přihlášku ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení dle § 60 odst. 2 školského zákona podává uchazeč střední škole. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce v termínu od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024.

Přihlášku je možné stáhnout na odkazu: Přihláška_2023-2024 _edit.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášku nejvýše do 3 oborů středního vzdělání bez talentové a do 2 oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou.

2. Počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: Obchodní akademie (63-41-M/02) - 60.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: Ekonomické lyceum (78-42-M/02) - 30.

3. informace o podmínkách zdravotní způsobilosti

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru obchodní akademie a ekonomické lyceum se NEVYŽADUJE.

4. Způsob hodnocení uchazečů podle § 20 odst. 4 ŠZ

Osoby vzdělávající se mimo ČR

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se na základě žádosti promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury. Škola ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru rozhovorem.

Cizinci s dočasnou ochranou

Cizincům s dočasnou ochranou (uchazečům z Ukrajiny) se na žádost promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury; škola ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru rozhovorem. Písemný test z matematiky a její aplikace má tento uchazeč právo konat v ukrajinském jazyce, a to na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání spolu s dokladem, že je občanem s dočasnou ochranou. Pokud tento uchazeč nekoná jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury, vytvoří se z důvodu jeho zařazení do výsledného pořadí tzv. redukované pořadí, tzn. bez započítání výsledku zkoušky z českého jazyka.

5. Stanovení školní přijímací zkoušky

Ředitel školy stanovil, že se ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NEKONÁ.

6. Kritéria přijímání a způsob hodnocení

Kritéria přijetí

1) Celkový počet bodů získaných v jednotné přijímací zkoušce (JPZ)

 • Minimální počet pro obor obchodní akademie je 30 bodů
 • Minimální počet pro obor ekonomické lyceum je 40 bodů

2) Součet bodů za průměr v 2. pol. 8. roč. ZŠ a průměr v 1. pol. 9. roč. ZŠ (PR8 + PR9).

3) Počet bodů za hodnocení portfolia uchazeče (PRF).

 

Výpočet celkového počtu bodů je dán vztahem: JPZ*0,7 + (PR8 + PR9)*0,15 + PRF*0,15

 

O výsledku přijetí rozhoduje pořadí uchazeče seřazené sestupně dle celkového počtu bodů.

V případě rovnosti bodů se přihlíží:

 • k výsledku jednotné zkoušky,
 • k výsledku matematiky v JPZ,
 • k výsledku portfolia.

Způsob hodnocení

Maximální počty bodů v jednotlivých kritériích

 • kritérium 1: max. 100 bodů
 • kritérium 2: max. 100 bodů
 • kritérium 3: max. 100 bodů (100 PRF)

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) – písemný test z předmětu Matematika a Český jazyk a literatura – uchazeč může dosáhnout max. 100 bodů (50 ČJL + 50 MA), váha 70 % celkového výsledku.

Průměrný prospěch v 2. pololetí 8. ročníku (PR8) a průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku (PR9). Za každý průměr lze získat 50 bodů, tj. celkem 100 bodů (50 PR8 + 50 PR9), váha 15 % celkového výsledku.

Tabulka přepočtu průměru na body:

Průměr

do 1,50

do 1,75

do 2,0

nad 2,0

Body

50

30

10

0

Portfolio žáka (PRF) – uchazeč může získat max. 100 bodů, váha 15 % celkového výsledku.

Rozsah textu je stanoven max. na čtyři normostrany. Termín odevzdání je nejpozději však do 15. 3. 2024 (není nutno nahrávat do el. systému DiPSy)

 

Povinné části portfolia:

 • Titulní strana (10 bodů)
 • Představení sebe sama (20 bodů)
 • Studium a vzdělávání (20 bodů)
 • Motivační dopis (20 bodů)
 • Kariéra (10 bodů)
 • Formální úprava dokumentu (10 bodů)

podrobná kritéria portfolia uchazeče (Velikost: 206.06 kB)

7. Přijímací řízení do oborů zakončených maturitní zkouškou

Povinnou součástí 1. kola přijímacího řízení do maturitních oborů je jednotná přijímací zkouška (JPZ). Další povinnou součástí přijímacího řízení je hodnocení vysvědčení z předchozího vzdělávání (ZŠ) a portfolio uchazeče.

 

Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání ředitel školy definuje další kritéria.

Jak omluvit nepřítomnost

Uchazeč, který se k řádnému termínu pro vážné důvody nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu.

Kde se budou konat jednotné testy?

Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) budete konat výhradně na některých ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánek, které Vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x ve stejné škole.

Pozvánka k přijímací zkoušce

Pozvánku k přijímací zkoušce nebo rozhovoru dle 20 odst. 4 školského zákona odešle ředitel školy nejpozději 14 dní před konáním zkoušky nebo rozhovoru. Součástí pozvánky bude uchazeči sděleno registrační číslo, pod kterým budou v anonymizované podobě uveřejněny výsledky řízení.

8. Obsah a podoba přijímacího řízení

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů, a to z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace.

Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, z matematiky a její aplikace 70 minut.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se SVP odevzdají společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení. Na základě tohoto doporučení mají možnost konat jednotné testy za uzpůsobených podmínek.

9. Termíny jednotné přijímací zkoušky

1. kolo 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po)
náhradní termín: 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út)

10. Výsledky a stanovení pořadí uchazečů

Nově se pořadí stanoví až po náhradním termínu

 • CZVV do systému vloží května 2024 výsledky JPZ a střední školy si je stáhnou.
 • Střední školy na základě výsledků JPZ, školní přijímací zkoušky a dalších kritérií stanoví jednoznačné pořadí uchazečů.
 • května 2024 ředitel školy vyplní údaje o pořadí uchazečů do systému. Pořadí musí být unikátní – nesmí být dva uchazeči na stejném místě. Uchazeči, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení, mají uveden příznak „nesplnil kritéria“ a pořadí nemají vyplněno.
 • května 2024 systém rozdělí uchazeče do oborů podle jimi zvolené priority a zašle řediteli střední školy prostřednictvím systému informací o stavu „přijetí/nepřijetí“ včetně důvodu nepřijetí (zda byl přijat do jiného oboru nebo z kapacitních důvodů).
 • května 2024 ředitel školy provede verifikaci, v případě nesrovnalostí komunikuje s CZVV.
 • května 2024 ředitel střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení – na veřejně přístupném místě ve škole a nahraje PDF soubor s podrobnými výsledky dle jednotlivých kritérií do systému.
 • Zápisové lístky se nepoužívají.
 • Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.
 • Uchazeči v systému uvidí své výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku, a to nejdříve po uzavření verifikace.
 • V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá „vzdání se“ svého místa, škola to zapíše do systému. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách/oborech.

 

Slaný 18.01.2024

 

Mgr. Martin Štorek v. r.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.