Kotva

Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný

Provozní doba

kancelář:
po - čt, 8:00 – 15:00
pá 8:00 - 14:00
recepce:
po - pá, 7:00 – 16:00

Ředitelské volno

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) vyhlašuji 29. 9. 2023 ředitelské volno.

ABSOLVENTI.CZ

 

www.elec.cz

Mapa webu
A
A
A

Přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Vloženo: 18.5.2023 | Zobrazeno: 4522x | Zatím neupraveno

Podmínky přijetí ke studiu v následujících kolech

Kritéria přijetí

 • Žák nesmí být hodnocen stupněm prospěchu 3, 4 nebo 5 v obou pololetích 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ v hlavních vyučovaných předmětech: český jazyk a literatura, matematika, cizí jazyk.
 • Výsledný součet bodů jednotné přijímací zkoušky (JPZ) musí být větší nebo rovno 30.
 • Odevzdané osobní portfolio podrobné požadavky na portfolio uchazeče (pdf) (Velikost: 182.04 kB)

Vyhlášení 2.  kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/24

Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
V souladu s §60 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro maturitní obor Obchodní akademie (63-41-M/02).

Přeji Vám hodně úspěchu a těšíme se na společné setkání, ředitel školy.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně přijímacího řízení, neváhejte kontaktovat sekretariát školy (tel.  312 522 422, 731 614 997).

1. Přihláška ke vzdělávání

Přihlášku ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení dle § 60 odst. 5 školského zákona podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy nejpozději do 25. 5. 2023.

Součástí přihlášky, v případě nezletilého uchazeče, musí být jeho souhlasné vyjádření (podpis).
V případě zájmu je možné si přihlášku vyzvednout v sekretariátu školy nebo stáhnout níže na odkazu:
Stáhnout přihlášku (pdf) (Velikost: neznámá)
Vysvětlivky k přihlášce (pdf) (Velikost: neznámá)

2. Přijímací řízení do oborů zakončených maturitní zkouškou

Povinnou součástí druhého kola přijímacího řízení jsou výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z 1. kola. Do celkového hodnocení přijímacího řízení se uchazeči započítává vždy pouze lepší výsledek písemného testu z jednotlivých předmětů.

Další povinnou součástí je portfolio uchazeče a hodnocení vysvědčení z předchozího vzdělávání za základní škole. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání ředitel školy definuje další kritéria.

Školní přijímací zkouška se nekoná.

3. Obsah a podoba přijímacího řízení

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se SVP, kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat jednotné testy v uzpůsobených podmínkách (nejčastěji navýšení času).

Osoby vzdělávající se mimo ČR

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR ověříme znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru rozhovorem.

Cizinci s dočasnou ochranou

Cizincům s dočasnou ochranou (uchazečům z Ukrajiny) škola ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru rozhovorem.

4. Podmínky přijetí ke studiu

 • Úspěšné ukončení povinné školní docházky doložené vysvědčením.
 • Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základní školy před splněním povinné školní docházky nebo řádného splnění povinné školní docházky, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozdějido dne, kdy se stane žákem školy.
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení od lékaře na přihlášce NEVYŽADUJEME

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Do 1. ročníku obor Obchodní akademie (63-41-M/02) plánujeme pro doplnění volné kapacity přijímat 10 uchazečů.

Kritéria přijetí

 • Žák nesmí být hodnocen stupněm prospěchu 3, 4 nebo 5 v obou pololetích 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ v žádném z vyučovaných předmětů.
 • Výsledný součet bodů jednotné přijímací zkoušky (JPZ) musí být větší nebo rovno 40.
 • Počet získaných bodů v jednotné přijímací zkoušce (JPZ; započítává se váhou 60 %).
 • Počet získaných bodů za hodnocení portfolia uchazeče (PRF; započítává se váhou 20 %).
 • Součet získaných bodů za průměr v 1. pololetí 9. roč. ZŠ a průměr v 2. pololetí 8. roč. ZŠ (PR8 a PR9; započítává se váhou 20 %).

V případě rovnosti bodů se přihlíží k výsledku hodnocení portfolia uchazeče.

O výsledku přijetí rozhoduje pořadí uchazeče seřazené sestupně dle celkového získaného počtu bodů.

Způsob hodnocení

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) – písemný test z předmětu Matematika a Český jazyk a literatura – uchazeč může dosáhnout max. 100 bodů (50 bodů z Matematiky a 50 bodů z Českého jazyka), které tvoří 60 % celkového výsledku.

Průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku (PR8) a 1. pololetí posledního ročníku (PR9). Za každý průměr lze získat 50 bodů, tj. celkem 100 bodů (váha tvoří 20 % celkového výsledku)

Tabulka přepočtu průměru na body:

Průměr

1,00

do 1,20

do 1,4

do 1,6

do 1,8

do 2,0

do 2,2

nad 2,2

Body

50

45

40

35

30

20

10

0

Portfolio žáka (PRF) – uchazeč může získat max. 100 bodů (váha tvoří 20 % celkového výsledku).

Rozsah textu je stanoven max. na čtyři normostrany (font Calibri, vel. 11, řádkování 1,5). Termín odevzdání je souběžně s přihláškou, nejpozději však do 25. 5. 2023.

Povinné části portfolia:

 • Představení sebe sama (20 bodů)
 • Studium a vzdělávání (20 bodů)
 • Motivační dopis (20 bodů)
 • Kariéra (20 bodů)
 • Formální úprava dokumentu (20 bodů)

Výpočet celkového počtu bodů je dán vztahem: JPZ*0,6 + PRF*0,2 + (PR8+PR9)*0,2

 

Co je portfolio uchazeče

Při přijímacím řízení budeme zohledňovat kromě výsledků jednotné přijímací zkoušky a výsledků vzdělávaní na ZŠ portfolio uchazeče.
Rozsah textu je stanoven max. na čtyři normostrany (font Calibri, vel. 11, řádkování 1,5).
Samostatnou stranu tvoř titulní stránka, další strany mohou obsahovat fotografie, obrazové
přílohy, diplomy, certifikáty, ocenění ze soutěží, olympiád, vlastní práce (fotografie, básničky,
vlastní texty, blogy, printscreeny kanálu YouTube, vlastních webových stránek apod.).

Povinné části portfolia:

 • Představení sebe sama (20 bodů)
 • Studium a vzdělávání (20 bodů)
 • Motivační dopis (20 bodů)
 • Kariéra (20 bodů)
 • Formální úprava dokumentu (20 bodů)

Podrobné požadavky na portfolio uchazeče (pdf) (Velikost: 182.04 kB)

6. Výsledky a hodnocení přijímacího řízení

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů (rozhodnutí o přijetí se nezasílá) spolu s výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě pod registračním číslem nejpozději 30. 5. 2023. Ve stejném termínu nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů odvolání, a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ředitele školy, který rozhodnutí vydal.

Zápisový lístek

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění seznamu
přijatých uchazečů) potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním
zápisového lístku. Pokud tak neučiní, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky
rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole a ředitel školy přijme
na toto místo jiného uchazeče.

7. Další kola přijímacího řízení

Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího
řízení
, přičemž postupuje obdobně jako v 1. kole, avšak:

 • Uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek.
 • Uchazeč uvádí na každé přihlášce pouze jednu školu a obor vzdělání
 • Uchazeči nekonají JPZ, ale zpravidla jsou přijímáni na základě školní přijímací zkoušky.
 • Neplatí povinnost pro ředitele školy stanovit 2 termíny přijímací zkoušky.
 • Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola
  přijímacího řízení.
 • Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů
  před termínem konání této zkoušky.

Slaný 18.05.2023

 

Mgr. Martin Štorek, ředitel školy


Vyhlášení 1.  kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/24

Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
V souladu s §60 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení pro maturitní obor Obchodní akademie (63-41-M/02).

 

Přeji Vám hodně úspěchu a těšíme se na společné setkání, ředitel školy.

 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně přijímacího řízení, neváhejte kontaktovat sekretariát školy (tel.  312 522 422, 731 614 997).

1. Přihláška ke vzdělávání

Přihlášku ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení dle § 60 odst. 5 školského zákona podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy nejpozději do 1. 3. 2023.

Součástí přihlášky, v případě nezletilého uchazeče, musí být jeho souhlasné vyjádření (podpis).
V případě zájmu je možné si přihlášku vyzvednout v sekretariátu školy nebo stáhnout níže na odkazu:
Stáhnout přihlášku (pdf) (Velikost: 207.13 kB)
Vysvětlivky k přihlášce (pdf) (Velikost: 292.47 kB)

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, na obou přihláškách vyplní obě střední školy, a to ve stejném pořadí (nevyjadřuje preferenci školy)

2. Přijímací řízení do oborů zakončených maturitní zkouškou

Povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů je jednotná přijímací zkouška (JPZ).

Pokud uchazeč podá dvě přihlášky do maturitních oborů, pak má právo konat jednotnou zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč jednu přihlášku, koná zkoušku pouze jednou. Do celkového hodnocení přijímacího řízení se uchazeči započítává vždy pouze lepší výsledek písemného testu z jednotlivých předmětů.

Další povinnou součástí je portfolio uchazeče a hodnocení vysvědčení z předchozího vzdělávání. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání ředitel školy definuje další kritéria.

Školní přijímací zkouška se nekoná.

Jak omluvit nepřítomnost

Uchazeč, který se k řádnému termínu pro vážné důvody nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu.

Kde se budou konat jednotné testy?

Uchazeči konají jednotné testy na školách, na které podali přihlášky. Podal-li uchazeč přihlášku na dvě různé střední školy, koná testy v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, v druhém termínu pak ve škole uvedené v druhém pořadí.

Pozvánka k přijímací zkoušce

Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazečům nejpozději 14 dní (v případě
náhradního termínu nejpozději 7 dní) před termínem konání této zkoušky. Součástí pozvánky bude uchazeči sděleno registrační číslo, které slouží pro uveřejnění výsledků řízení.

3. Obsah a podoba přijímacího řízení

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů, a to z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace.

Maximální možný počet dosažených bodů v každém z didaktických testů (z českého jazyka a literatury i z matematiky a její aplikace) je 50.

Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, z matematiky a její aplikace 70 minut.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se SVP, kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat jednotné testy v uzpůsobených podmínkách (nejčastěji navýšení času).

Osoby vzdělávající se mimo ČR

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se na základě žádosti promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury. Škola ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru rozhovorem.

Cizinci s dočasnou ochranou

Cizincům s dočasnou ochranou (uchazečům z Ukrajiny) se na žádost promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury; škola ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru rozhovorem. Písemný test z matematiky a její aplikace má tento uchazeč právo konat v ukrajinském jazyce, a to na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání spolu s dokladem, že je občanem s dočasnou ochranou. Pokud tento uchazeč nekoná jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury, vytvoří se z důvodu jeho zařazení do výsledného pořadí tzv. redukované pořadí, tzn. bez započítání výsledku zkoušky z českého jazyka.

4. Podmínky přijetí ke studiu

 • Úspěšné ukončení povinné školní docházky doložené vysvědčením.
 • Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základní školy před splněním povinné školní docházky nebo řádného splnění povinné školní docházky, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozdějido dne, kdy se stane žákem školy.
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení od lékaře na přihlášce NEVYŽADUJEME

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Do 1. ročníku obor Obchodní akademie (63-41-M/02) budeme přijímat 90 uchazečů.

Kritéria přijetí

 • Žák nesmí být hodnocen stupněm prospěchu 4 nebo 5 v 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ v povinných předmětech: český jazyk a literatura, matematika, cizí jazyky.
 • Počet získaných bodů v jednotné přijímací zkoušce (JPZ; započítává se váhou 60 %).
 • Počet získaných bodů za hodnocení portfolia uchazeče (PRF; započítává se váhou 20 %).
 • Součet získaných bodů za průměr v 1. pololetí 9. roč. ZŠ a průměr v 2. pololetí 8. roč. ZŠ (PR8 a PR9; započítává se váhou 20 %).

V případě rovnosti bodů se přihlíží k výsledku hodnocení portfolia uchazeče.

O výsledku přijetí rozhoduje pořadí uchazeče seřazené sestupně dle celkového získaného počtu bodů.

Způsob hodnocení

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) – písemný test z předmětu Matematika a Český jazyk a literatura – uchazeč může dosáhnout max. 100 bodů (50 bodů z Matematiky a 50 bodů z Českého jazyka), které tvoří 60 % celkového výsledku.

Průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku (PR8) a 1. pololetí posledního ročníku (PR9). Za každý průměr lze získat 50 bodů, tj. celkem 100 bodů (váha tvoří 20 % celkového výsledku)

Tabulka přepočtu průměru na body:

Průměr

1,00

do 1,20

do 1,4

do 1,6

do 1,8

do 2,0

do 2,2

nad 2,2

Body

50

45

40

35

30

20

10

0

Portfolio žáka (PRF) – uchazeč může získat max. 100 bodů (váha tvoří 20 % celkového výsledku).

Termín odevzdání je souběžně s přihláškou, nejpozději však do 31. 3. 2023.

 

Výpočet celkového počtu bodů je dán vztahem: JPZ*0,6 + PRF*0,2 + (PR8+PR9)*0,2

Co je portfolio uchazeče

Při přijímacím řízení budeme zohledňovat kromě výsledků jednotné přijímací zkoušky a výsledků vzdělávaní na ZŠ portfolio uchazeče.
Rozsah textu je stanoven max. na čtyři normostrany (font Calibri, vel. 11, řádkování 1,5).
Samostatnou stranu tvoř titulní stránka, další strany mohou obsahovat fotografie, obrazové
přílohy, diplomy, certifikáty, ocenění ze soutěží, olympiád, vlastní práce (fotografie, básničky,
vlastní texty, blogy, printscreeny kanálu YouTube, vlastních webových stránek apod.).

Povinné části portfolia:

 • Představení sebe sama (20 bodů)
 • Studium a vzdělávání (20 bodů)
 • Motivační dopis (20 bodů)
 • Kariéra (20 bodů)
 • Formální úprava dokumentu (20 bodů)

Podrobné požadavky na portfolio uchazeče (pdf) (Velikost: 182.04 kB)

5. Termíny jednotné přijímací zkoušky

řádný termín:

 1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
  2. termín: pátek 14. dubna 2023

 náhradní termín:

 1. termín: středa 10. května 2023
  2. termín: čtvrtek 11. května 2023

6. Výsledky a hodnocení přijímacího řízení

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní hodnocení uchazečů příslušné střední škole do 28. dubna 2023.

Ředitel školy ukončí do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků Centrem hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů (rozhodnutí o přijetí se nezasílá) spolu s výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě pod registračním číslem.  Ve stejném termínu nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů odvolání, a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ředitele školy, který rozhodnutí vydal.

Zápisový lístek

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění seznamu
přijatých uchazečů) potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním
zápisového lístku. Pokud tak neučiní, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky
rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole a ředitel školy přijme
na toto místo jiného uchazeče.

7. Další kola přijímacího řízení

Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího
řízení
, přičemž postupuje obdobně jako v 1. kole, avšak:

 • Uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek.
 • Uchazeč uvádí na každé přihlášce pouze jednu školu a obor vzdělání
 • Uchazeči nekonají JPZ, ale zpravidla jsou přijímáni na základě školní přijímací zkoušky.
 • Neplatí povinnost pro ředitele školy stanovit 2 termíny přijímací zkoušky.
 • Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola
  přijímacího řízení.
 • Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů
  před termínem konání této zkoušky.

Slaný 20.01.2023

 

Mgr. Martin Štorek, ředitel školy

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.