Kotva

Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný

Provozní doba

kancelář:
po - čt, 8:00 – 15:00
pá 8:00 - 14:00
recepce:
po - pá, 7:00 – 16:00

ABSOLVENTI.CZ

 

www.elec.cz

Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Vloženo: 10.11.2010 | Zobrazeno: 13403x

1. kolo přijímacího řízení

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

dne 20. 1. 2023 vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení pro maturitní obor Obchodní akademie (63-41-M/02).

 

Přeji Vám hodně úspěchu a těšíme se na společné setkání, ředitel školy.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně přijímacího řízení, neváhejte kontaktovat sekretariát školy (tel.  312 522 422, 731 614 997).

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro šk. r. 2023/24 (Velikost: 360.93 kB)

Co je portfolio uchazeče? (Velikost: 182.04 kB)


1. Přihláška ke vzdělávání

Přihlášku ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení dle § 60 odst. 5 školského zákona podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy nejpozději do 1. 3. 2023.

Součástí přihlášky, v případě nezletilého uchazeče, musí být jeho souhlasné vyjádření (podpis).
V případě zájmu je možné si přihlášku vyzvednout v sekretariátu školy nebo stáhnout níže na odkazu:

Stáhnout přihlášku (pdf) (Velikost: 207.13 kB)

Vysvětlivky k přihlášce (pdf) (Velikost: 292.47 kB)

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, na obou přihláškách vyplní obě střední školy a to ve stejném pořadí (nevyjadřuje preferenci školy)

 

2. Přijímací řízení

Povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů je jednotná
přijímací zkouška (JPZ).

Pokud uchazeč podá dvě přihlášky do maturitních oborů, pak má právo konat jednotnou
zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč jednu přihlášku, koná zkoušku pouze jednou. Do celkového hodnocení přijímacího řízení se uchazeči započítává vždy pouze lepší výsledek písemného testu z jednotlivých předmětů.

Další povinnou součástí je hodnocení vysvědčení z předchozího vzdělávání a portfolio uchazeče (Velikost: 182.04 kB). Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání ředitel školy stanovil další kritéria.

Školní přijímací zkouška se nekoná.

Jak omluvit nepřítomnost

Uchazeč, který se k řádnému termínu pro vážné důvody nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu.

Kde se budou konat jednotné testy?

Uchazeči konají jednotné testy na školách, na které podali přihlášky. Podal-li uchazeč přihlášku na dvě různé střední školy, koná testy v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, v druhém termínu pak ve škole uvedené v druhém pořadí.

Pozvánka k přijímací zkoušce

Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazečům nejpozději 14 dní (v případě náhradního termínu nejpozději 7 dní) před termínem konání této zkoušky. Součástí pozvánky bude uchazeči sděleno registrační číslo, které slouží pro uveřejnění anonymních výsledků řízení.

3. Obsah a podoba přijímacího řízení

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů, a to z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace.

Maximální možný počet dosažených bodů v každém z didaktických testů (z českého jazyka
a literatury i z matematiky a její aplikace) je 50. Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, z matematiky a její aplikace 70 minut.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se SVP, kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského  zařízení, mají možnost konat jednotné testy v uzpůsobených podmínkách (nejčastěji navýšení času).

Osoby vzdělávající se mimo ČR

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se na základě žádosti promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury. Škola ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru rozhovorem. 

Cizinci s dočasnou ochranou

Cizincům s dočasnou ochranou (uchazečům z Ukrajiny) se na žádost promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury; škola ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru rozhovorem. Písemný test z matematiky a její aplikace má tento uchazeč právo konat v ukrajinském jazyce, a to na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání spolu s dokladem, že je občanem s dočasnou ochranou.
Pokud tento uchazeč nekoná jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury, vytvoří se
z důvodu jeho zařazení do výsledného pořadí tzv. redukované pořadí, tzn. bez započítání
výsledku zkoušky z českého jazyka.

Žádost o prominutí JPZ z ČJL a konání JPZ z MAT v ukrajinštině (Velikost: 147.25 kB)

4. Podmínky přijetí ke studiu

- Úspěšné ukončení povinné školní docházky doložené vysvědčením.

- Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základní školy před splněním povinné školní docházky nebo řádného splnění povinné školní docházky, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Do 1. ročníku obor Obchodní akademie (63-41-M/02) budeme přijímat  90 uchazečů.

Kritéria přijetí

- Počet získaných bodů v jednotné přijímací zkoušce (započítává se váhou 60 %).

- Počet získaných bodů za hodnocení portfolia uchazeče (započítává se váhou 20 %).

- Počet získaných bodů za průměr v 1. pololetí 9. roč. ZŠ (započítává se váhou 10 %).

- Počet získaných bodů za průměr v 2. pololetí 8. roč. ZŠ (započítává se váhou 10 %).

- Žák nesmí být hodnocen stupněm prospěchu 4 nebo 5 v 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ v povinných předmětech: český jazyk a literatura, matematika, cizí jazyky.

 

V případě rovnosti bodů se přihlíží k výsledku hodnocení portfolia uchazeče.

 

Způsob hodnocení

Jednotná přijímací zkouška – písemný test z předmětu Matematika a Český jazyk a literatura - uchazeč může dosáhnout max. 100 bodů (50 bodů z Matematiky a 50 bodů z Českého jazyka), které tvoří 60% celkového výsledku (celkové pořadí vynásobíme koeficientem 0,6).

Průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku (celkové pořadí vynásobíme koeficientem 0,1) a 1. pololetí posledního ročníku (celkové pořadí vynásobíme koeficientem 0,1)

Portfolio žáka - bude doplněno (celkové pořadí vynásobíme koeficientem 0,2)

 

5. Termíny jednotné přijímací zkoušky

řádný termín:

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023

 

náhradní termín:

1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023

 

6. Výsledky a hodnocení přijímacího řízení

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní hodnocení uchazečů příslušné střední
škole do 28. dubna 2023.

Ředitel školy ukončí do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků Centrem hodnocení
uchazečů v rámci přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů (rozhodnutí
o přijetí se nezasílá) spolu s výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
v anonymizované podobě pod registračním číslem
Ve stejném termínu nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.
Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3  pracovních dnů odvolání, a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ředitele školy, který rozhodnutí vydal.

Zápisový lístek

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění seznamu
přijatých uchazečů) potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním
zápisového lístku. Pokud tak neučiní, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky
rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole a ředitel školy přijme
na toto místo jiného uchazeče.

 

7. Další kola přijímacího řízení

Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího
řízení, přičemž postupuje obdobně jako v 1. kole, avšak:

  • uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek,
  • uchazeč uvádí na každé přihlášce pouze jednu školu a obor vzdělání,
  • uchazeči nekonají JPZ, ale zpravidla jsou přijímáni na základě školní přijímací  zkoušky,
  • neplatí povinnost pro ředitele školy stanovit 2 termíny přijímací zkoušky,
  • školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola
    přijímacího řízení,
  • pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů
    před termínem konání této zkoušky.

 

Chyba K této položce menu není připojena žádná kategorie!
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.