Kotva
Nepřehlédněte
Jarní prázdniny
6.3.2020
9. - 13. 3. 2020
úřední den - pondělí 9 - 11 h
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2020
31.1.2020

Viz článek:

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2020


 

 
 
Starý web

Zde je odkaz na naše staré webové stránky.

Pozor staré webové stránky již nejsou aktualizovány.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2020

V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitelka 1. kolo přijímacího řízení pro rok 2020.


Celý dokument vyhlášení prvního kola přijím. řízení ve formátu pdf. (Velikost: 2.36 MB)

 

 • V přijímacím řízení 2020 (nástup do 1. ročníku 1. 9. 2020) plánujeme přijmout do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie 90 žáků, tj. tři třídy po 30 žácích.
 • Školní přijímací zkoušky se nekonají.
 • Není vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

 

Přihlášky ke studiu

Přihlášku pro první kolo přijímacího řízení je potřeba podat do 2. března. Žákům 9. ročníků vystaví přihlášku základní škola nebo si ji může uchazeč vyplnit sám, přihláška s vyplněnými údaji naší školy je ke stažení na naší internetové stránce. Výsledky vzdělávání uchazeč doloží potvrzením školy na 2. straně přihlášky nebo doložením originálů, případně ověřených kopií vysvědčení za poslední dva ročníky vzdělávání na základní škole.

Součástí přihlášky je rovněž doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami. Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami doporučujeme osobní návštěvu ve škole za účelem projednání uzpůsobení podmínek při přijímacím řízení. Bez doporučení ŠPZ nebudou podmínky upraveny.

Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy v tomtéž pořadí. Pořadí škol nevyjadřuje uchazečovu preferenci, je určující pro konání centrálně zadávaných testů v 1. a 2. termínu (viz dále).

Přihlášky v 1. kole přijímacího řízení můžete podávat osobně nebo poštou.

 • Osobní doručení. Přihlášku je možné odevzdat v kanceláři školy ve dnech školního vyučování od 8:00 do 15:00.
 • Přihlášku lze také vhodit do poštovní schránky u hlavního vchodu, pošleme potvrzení o přijetí přihlášky SMS nebo e-mailem na kontakt zákonného zástupce uvedený v přihlášce.
 • Doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Zásilku můžete podat doporučeně nebo jako obyčejnou, i v tomto případě obratem potvrdíme přijetí přihlášky SMS nebo e-mailem na kontakt zákonného zástupce uvedený v přihlášce.

 

Přijímací zkoušky

Uchazeči (resp. jejich zákonní zástupci) obdrží během března informační dopisy s přiděleným registračním číslem a pozvánku k přijímacím zkouškám.

Termíny. Jednotné přijímací testy se konají ve dvou termínech, 14. dubna a 15. dubna. Uchazeč může konat testy dvakrát. V prvním termínu (14. 4.) koná uchazeč zkoušky na škole, kterou uvedl v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu (15. 4.) ve škole, kterou uvedl v přihlášce jako druhou. Pro přijímací řízení se započítává lepší výsledek z těchto dvou pokusů. Pokud se uchazeč testu nezúčastní a řádně se řediteli omluví do 3 dnů, má možnost konat testy na dané škole v náhradním termínu. Ve škole, kterou v přihlášce uvedl na 1. místě, je náhradní termín 13. května, ve 2. škole 14. května 2020.

Další obecné informace k přijímacímu řízení na střední školy naleznete na internetové stránce MŠMT
(msmt.cz- Vzdělávání - Střední vzdělávání - Přijímání na střední školy a konzervatoře) a na stránkách Cermatu (cermat.cz - Jednotná přijímací zkouška).

Kritéria přijímacího řízení

Podmínky přijetí:

 • průměr ze všech průměrů v 8. třídě a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií do 2,2 včetně,
 • známky na vysvědčení ze ZŠ z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka v rozsahu výborný až dobrý, z ostatních předmětů bez nedostatečných,
 • minimální úspěšnost v jednotném testu z matematiky 10 % (5 bodů).

 

O pořadí přijatých uchazečů rozhodne ředitelka na základě pořadí v těchto kritériích:

 • výsledků testů jednotné zkoušky (p1 – váha 60 %) – bodový zisk z obou testů,
 • výsledků předchozího vzdělávání (p2 – váha 30 %) ­– průměr z průměrů v předmětných pololetích,
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, znalosti a zájmy uchazeče, jež uchazeč doloží v osobním portfoliu. Obsah portfolia bude ukazovat na zájmy a znalosti uchazeče, forma zpracování portfolia ukáže schopnosti prezentovat své zájmy způsobem odpovídajícím úrovni uchazeče o střední vzdělání – podrobněji v tabulce níže. (p3 – váha 10 %). Odevzdání portfolia není podmínkou přijetí, je jen možností získat více bodů a umístit se lépe v celkovém pořadí.

Ředitelka určí pořadí uchazečů v jednotlivých kritériích p1 až p3 a stanoví výsledné pořadí (P) takto:

P = (p1 x 0,6) + (p2 x 0,3) + (p3 x 0,1).

Při rovnosti výsledného pořadí rozhodnou tato dílčí kritéria v daném pořadí:

 1. lepší výsledek z jednotného testu z matematiky,
 2. lepší výsledek z jednotného testu z českého jazyka a literatury,
 3. lepší průměry na ZŠ,
 4. hodnocení osobního portfolia.

 

Hodnocení osobního portfolia (neodevzdání portfolia znamená 0 bodů)

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PORTFOLIA JE 31. BŘEZNA 2020

Maximum bodů
(přepoč-tených)

O

B

S

A

H

Portfolio je zpracováno v maximálním rozsahu 20 listů papíru A4 a obsahuje:

 • jméno uchazeče,
 • přesný název naší školy (Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný, Smetanovo nám. 1200),
 • označení oboru, do kterého se hlásí (63-41-M/02 Obchodní akademie),
 • datum, kdy portfolio bylo zpracováno,
 • výčet úspěchů, zájmů, zálib, kroužků apod.

(počet zájmů ani forma zpracování nejsou pro tento bod rozhodující, mělo by být pevně spojeno v jeden celek – v deskách s euro foliemi, v kroužkové vazbě apod.)

2

Doložené úspěchy v okresním, krajském či celostátním kole soutěží a olympiád

 • za každé umístění do 3. místa v okresním kole 1 b.,
 • za každé umístění do 3. místa v krajském kole 2 b.,
 • za každé umístění do 3. místa v celostátním kole 3 b.

Komise pak přepočítá bodový zisk jednotlivých uchazečů tak, že uchazeči s největším počtem bodů přidělí 3 body, ostatním přepočítá bodový zisk poměrně.

3

Zájmy a koníčky uchazeč může doložit:

 • potvrzením o návštěvě libovolného sportovního či uměleckého kroužku,
 • doporučením nebo hodnocením lektora, vedoucího kroužku, …
 • fotografiemi z akcí, kterých se zúčastnil,
 • svými díly nebo jejich kopiemi či fotografiemi
 • nebo jiným vhodným způsobem.

Komise přidělí za každou doloženou aktivitu 1 bod, následně přepočítá bodový zisk jednotlivých uchazečů tak, že uchazeči s největším počtem bodů přidělí 3 body, ostatním přepočítá bodový zisk poměrně.

3

F

O

R

M

A

Úroveň jazykového zpracování – pravopis a gramatika

Komise posoudí úroveň jazykového zpracování s ohledem na rozsah portfolia a celkového množství textu v něm:

 • v textu se objevuje jen několik ojedinělých chyb (2 b.)
 • v textu se objevují opakované chyby poukazující na dílčí neznalost (1 b.)
 • v textu se objevuje velké množství chyb poukazující na komplexní neznalosti (0 b.).

3

formální úprava

komise posoudí formální úroveň portfolia s přihlédnutím k těmto skutečnostem:

 • portfolio působí jednotně, je fyzicky spojeno v jeden celek, nevypadá jako náhodně poskládaná směsice materiálů – 1 b.
 • portfolio vykazuje mimořádnou kvalitu (kreativní zpracování, umělecká hodnota, rozsah apod.) – 1 b.

2

 

Celkový maximální počet přepočtených bodů

13

 

Konzultace k obsahu a formě portfolia poskytneme na dni otevřených dveří 5. 2. 2020 nebo telefonicky v úředních hodinách na čísle 312 522 422 nebo 731 614 995, kdykoli Vám budeme věnovat osobní schůzku po předchozí domluvě.

 

Výsledky přijímacího řízení

Po obdržení výsledků jednotných testů přijímacího řízení od Cermatu (nejpozději 28. dubna) ředitelka do dvou dnů posoudí splnění kritérií přijímacího řízení, stanoví pořadí uchazečů, a zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole na dveřích školy a na internetové stránce školy. Výsledky budou zveřejněny pod registračními čísly, která obdrží uchazeči v informačním dopise. O zveřejnění výsledků budou uchazeči a zákonní zástupci informování e-mailem. Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Doporučujeme neodevzdávat zápisový lístek ukvapeně, neboť zápisový lístek lze vzít zpět a uplatnit na jiné škole pouze tehdy, pokud byl uchazeč na jinou školu přijat na základě odvolání.

V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 38 správního řádu.

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Zásilka bude uložena na poště pouze 5 pracovních dnů, poté se považuje za doručenou.

Proti negativnímu rozhodnutí může uchazeč podat odvolání ve lhůtě 3 pracovní dny od doručení (o podrobnostech bude poučen přímo v rozhodnutí o nepřijetí).

 

Celý dokument vyhlášení prvního kola přijím. řízení ve formátu pdf. (Velikost: 2.36 MB)

 

Slaný 31. ledna 2020

Ing. Michaela Seghmanová, ředitelka